Letter D – tablepress

LatijnVOXwoordGenitivusGeslachtStamtijdenBetekenisEtymologie NLEtymologie ENGEtymologie FREtymologie DUEtymologie overig
damno (damnare)/veroordelen-damnla damnationverdammen, Verdammnis
damnum/damnin.schade, verlies-damagedommage (jammer, vgl. en. damn)
condemno (condemnare)veroordelen-to condemn (veroordelen)condamnerKondemnation, kondemnieren
dapesdapiumf.offermaal, feestmaal----Oudgr. δάπτω (vreten; LSJ "to devour")
de/vanaf, overde-cadent (de-cadent (De-bakel, de-duzieren (
decem/tiendecember (de tiende maand), decaan (oorspr. hoofdman van tien), decennium (< decem + annum, jaar)december (de tiende maand)Dezember (de tiende maand), Dekan (oorspr. hoofdman van tien), Dezennium (Oudgr. δέκα (tien)
decimusdecima, decimumtiendedecimaal, decimeren (elke tiende man afmaken)dime ('duppie'), decimalDezimale, dezimieren (elke tiende man afmaken)
decet/decuithet past----
decus/decorisn.eer, sieraaddecor, decoratiedecent, to decorateDekor
defendo (defendĕre)/defendi, defensumverdedigendefensieto defenddefensiv
defendit/hij verdedigt; hij heeft verdedigdzie defendozie defendozie defendozie defendo
deinde/vervolgens----
delecto (delectare)/vermaken-delight ('verrukking'; delektieren (vermaken)It. dilettare (vermaken)
deleo (delēre)/delevi, deletusvernietigen, verwoesten-to delete (verwijderen)--
delictumdelictin.overtreding, wandaaddelict (misdrijf)delict (misdrijf)Delikt (misdrijf)
demumtenslotte, pas----
denique/tenslotte, kortom----
dens/dentism.tandtandtooth, dentist (tandarts), dental (van/voor tanden)la dent (tand), le dentiste (tandarts)dental (van/voor tanden)Oudgr. ὀδούς, -όντος (tand)
densusdensa, densumdicht opeencondenseren (overgaan van gasvorm tot vloeistof, i.e. dichter worden)dense (dicht, bondig), density (dichtheid), to condense (verdichten)kondensieren (overgaan van een gas naar vloeistof, i.e. dichter worden)
descendo (descendĕre)/descendi, descensumafdalen-to descend (afdalen)descendre (afdalen)Deszendent (nakomeling)
desero (deserĕre)/deserui, desertumverlaten, in de steek latendeserteren (weglopen uit (milit.) dienst)desert (woestijn; lett. 'verlaten plaats'), to desert (weglopen uit (milit.) dienst)desertieren (weglopen uit (milit.) dienst)
dissero (disserĕre)disserui, dissertumuiteenzettendissertatie (uiteenzetting, proefschrift)dissertation (uiteenzetting, proefschrift)la dissertation (uiteenzetting, proefschrift)Dissertation (uiteenzetting, proefschrift)
desidero (desiderare)/missen; verlangen-to desire (verlangen)-
desiderium/desideriin.verlangen-desire (verlangen)-
destino (destinare)/vaststellen, aanstellen-destiny (lot; 'datgene dat vaststaat') destination (bestemming)destiner (bestemmen)-
deus/deim.godajuus (deity (goddelijkheid), deify (tot god maken Oudgr. θέος (god) ; It. Dio ; Sp. Dios, adiós (
dea/deaef.godin----
divinus/divina, divinumgoddelijk-divine (goddelijk)divin (goddelijk)
divus/diva, divumgoddelijkdiva (gevierde zangeres)diva (gevierde zangeres)la diva (gevierde zangeres)Diva (gevierde zangeres)
dexter/dextra, dextrumrechterambidexter (dexterity ('gereedheid', 'behendigheid' ; in de antieke tijd werd rechts als goed en links als slecht gezien, zie sinister), ambidextrous (Dextrose (
a dextera (parte)aan de rechterkantzie dexterzie dexterzie dexterzie dexter
dext(e)ra (manus)/dext(e)rae (manus)f.rechterhandzie dexterzie dexterzie dexterzie dexter
dico (dicĕre)/dixi, dictumzeggen, sprekendicterento dictatedire (zeggen)
dictatordictatorism.dictatordictatordictatorle dictateurDiktator
dictum/dictin.woorddictee, dictiedictionary, dictionDiktat
edictumedictin.verordening, edictedictedictEdikt
indiciumindiciin.teken, aanwijzing, aangifte---Indiz (indicatie)
dies/dieim./f.dag, termijnmeridiaan (cirkel op het aardoppervlak diary (le jour (dag), aujourd'hui (vandaag), lundi (maandag; lunae+dies), mardi (dinsdag; Martis+dies, dag van Mars), mercredi (woensdag; Mercurii+dies, de dag van Mercurius), jeudi (donderdag; Iovis dies, de dag van Jupiter), vendredi (vrijdag; Veneris dies, de dag van Venus), samedi (zaterdag; de dag van de sabbat)
cotidiedagelijks-quotidian (dagelijks)quotidien (dagelijks)-
digitusdigitim.vingerdigitaaldigit (nummer onder 10), digitalle doigt (vinger), digitaldigitalOudgr. δάκτυλος, vinger, (verw. met Oudgr. δεικνύναι, aanwijzen)
dignus/digna, dignumwaard, geschiktdainty (elegantie, excellentie)-
dignitas/dignitatisf.waardigheid-dignity (waardigheid)
indignus/indigna, indignumonwaardig, niet waard-indignity (onwaardigheid)indigne (onwaardig)Indignation (verontwaardigheid)
diligo (diligĕre)dilexi, dilectumhouden vandiligent (ijverig)diligence (ijver), dildo (verbastering van It. deletto, verrukking)la diligence (ijver)-
dilectusdilectusm.recrutering, keuze--le dilection (voorliefde)-
dimico (dimicare)strijden----
dirus/dira, dirumonheilspellend; gruwelijk, verschrikkelijk-dire (verschrikkelijk)--
disco (discĕre)/didicileren, vernemendiscipel (leerling)disciple (leerling)le disciple (leerling)-Oudgr. διδάσκειν, leren, onderwijzen
diu/lang(durig)----
diversus/diversa, diversumtegengesteld, uiteenlopenddiversdiversediversdivers
dives/divitisdives, divesrijk----
divitiae/divitiarumf.rijkdom----
divido (dividĕre)/divisi, divisumscheiden, verdelendivisie ('verdeling'), individu, dividend (winstuitkering), devies (zinspreuk; division ('verdeling'), individual, dividend (winstuitkering), devise (zinspreuk; la division ('verdeling'), l'individu, le dividende (winstuitkering), la devise (zinspreuk; Division ('verdeling'), Individu, Dividend (winstuitkering), Devise (zinspreuk;
do (dare)/dedi, datumgevendatum, data (gegeven zaken), datief, dateren(to) date, data (gegeven zaken), dativela date, le datif, dater (dateren)Datum, Dativ, datieren
abdo (abdĕre)abdidi, abditumverbergen----
addo (addĕre)/addidi, additumtoevoegenaddenda (bijvoegsels; lett. die dingen die toegevoegd moeten worden)to add, addition, addenda (bijvoegsels; lett. die dingen die toegevoegd moeten worden)-Addenda (bijvoegsels; lett. die dingen die toegevoegd moeten worden), Addition (toevoeging)
circumdo (circumdare)/omgeven----
condo (condĕre)/condidi, conditumstichten, opbergen-to abscond (onderduiken), scoundrel (schurk; --
dedo (dedĕre)/dedidi, deditumovergeven, uitleveren----
deditiodeditionisf.overgave----
dono (donare)/donavi, donatumgevendoneren (geven), donordonor, donationdonner, pardonner (vergeven)Pardon (
donum/donin.geschenk--le don (cadeau)-
edo (edĕre)/edi, esumetenobesitas (edible (eetbaar), obesity (-Oudgr. ἔδειν, eten
prodo (prodĕre)/prodidi, proditumtonen, openbaar maken, verraden----
reddo (reddĕre)/reddidi, redditum(terug)geven, makenrente ('teruggave'; to render (geven; rendre (terugkeren; Rente ('teruggave';
trado (tradĕre)/tradidi, traditumoverdragen, overgeventraditie (datgene wat overgeleverd wordt), treiteren (lett. overdragen)tradition (datgene wat overgeleverd wordt) traitor (verrader; degene die overlevert)Tradition (datgene wat overgeleverd wordt)
doceo (docēre)/docui, doctumonderwijzen, uiteenzettendocent, doceren, doctor, doctrine (leer)docent, doctor, doctrine (leer)le docteur, la doctrineDozent, dozieren, Doktor, Doktrine (leer)
doctusgeleerd, kundig--docte (geleerd)-
doleo (dolēre)/doluipijn hebben, (be)treurencondoleren (to condole (condoleren; kondolieren (
dolor/dolorism.pijn, verdriet, wrok--la douleur (pijn)-
dolus/dolim.list, bedrog--dolosif (frauduleus)-
domo (domare)/domui, domitumtemmen, bedwingendompteur (dierentemmer; indomitable (ontembaar)dompter (temmen; Dompteur (dierentemmer;
dominor (dominari)meester zijndomineren, dominantdominate, dominantdominer, dominantdominieren, dominant
dominatiodominationisf.maatschappij, tiranniedominaatdominationla domination-
domus/domusf.huis, woonplaatsdom (kerk)dome (koepel)Dom (kerk)It. duomo (domkerk)
domesticusvan het huis, binnenlandsdomesticeren (tot huisdier maken)domesticdomestique, domestiquer (tot huisdier maken)Domestik (bediende), domestizieren (tot huisdier maken)
domi/thuis----
dominus/dominim.heer des huizes, heerserdomineedon (-Don (It. don
domo/van huis----
domum/naar huis----
donec/zolang als, totdat----
dormio (dormire)/slapendormitorium (slaapzaal)dorm(itory) (slaapzaal)dormir (slapen), dormeur (slaper)-
dubito (dubitare)/onzeker zijn, aarzelen-to doubtdouter (twijfelen)-
dubium/dubiin.twijfel'in dubio zijn'doubtle doute (twijfel)-
dubius/dubia, dubiumaarzelend, onzekerdubieusdubiousdouteux (twijfelachtig)
duco (ducĕre)/duxi, ductumleiden, doorbrengen; achten, beschouwen alsintroduceren (lett. 'naar binnen leiden'), produceren (lett. 'voortbrengen'), aquaduct (waterleiding), viaduct (wegleiding)to introduce (lett. 'naar binnen leiden'), to produce (lett. 'voortbrengen'), aquaduct (waterleiding), viaduct (wegleiding)conduire (
adduco (adducĕre)/adduxi, adductumbrengen naar, brengen tot-to adduce--
deduco (deducĕre)/deduxi, deductum(omlaag) brengen, meenemendeducerento deducededuzieren
duci/dat. van dux; inf prae. pass. van ducoz. duxz. duxz. duxz. dux
ducat/(hij, zij, het) leidt/brengt (conj. prae.)z. ducoz. ducoz. ducoz. duco
ducet/(hij, zij, het) zal leiden/brengen (fut.)z. ducoz. ducoz. ducoz. duco
ducit/(hij, zij, het) leidt/brengt (ind. prae.)z. ducoz. ducoz. ducoz. duco
dux/ducism.leiderdukaat (munt met de beeltenis van een hertog erop)dukele duc, le ducat (munt met de beeltenis van een hertog erop)Dukat (munt met de beeltenis van een hertog erop)It. duce (leider), doge (Venetiaans leider)
educo (educĕre)/eduxi, eductumnaar buiten leideneducatie (opvoeding; to educate (opvoeden; eduquer (opvoeden; Edukation (opvoeding;
induco (inducĕre)/induxi, inductumbrengen naar, tot iets bewegeninductieto induce, inductioninduire, l'inductionInduktion
perduco (perducĕre)/perduxi, perductumbrengen door, - tot----
reduco (reducĕre)/reduxi, reductumterugvoerenreducerento reducereduzieren
dulcis/dulcis, dulcezoet, lieflijk--doux-It. dolce (la dolce vita)
dum/terwijl, zolang als; totdat; (+ coni.) mits, als maar----
duo/duae, duotweeduet, dualisme (duet, dualism (deux, le dualisme (Duett, Dualismus (It. due, Oudgr. δύω
duro (durare)hard maken, uithouden; (intr.) voortdurendurento endure (ondergaan durerdauern
durus/dura, durumhard; onbeschaafddur